Tin tức sự kiện

Cao Bằng là tỉnh miền núi, có tỷ lệ hộ nghèo cao, toàn tỉnh hiện có 5 huyện  nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 28/12/2008 của Chính phủ (Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Thông Nông và Hạ Lang) và 01 huyện được áp dụng cơ chế chính sách đầu tư hạ tầng cơ sở  theo quy định tại Quyết định 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Thạch An).

.