Đánh giá kết quả thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Cao Bằng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày tháng VB: 
22/01/2018
Số/ký hiệu: 
26/GM-UBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo; Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo (Sở KHĐT, Sở NN-PTNT, Liên minh HTX tỉnh, Sở Tài chính);Phóng viên: Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng; Báo Cao Bằng.