Đăng ký hoạt động cơ sở in

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Đăng ký hoạt động cơ sở in

 

 

Trình tự thực hiện

Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in sản phẩm không thuộc đối tượng cấp giấy phép hoạt động cơ sở in phải đăng ký hoạt động cơ sở in với Sở Thông tin và Truyền thông.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của cơ sở in, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xác nhận đăng ký; trường hợp không xác nhận đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

 

Cách thức thực hiện

-        Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông;

-        Qua internet;

-        Qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

Thời  hạn giải quyết

03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mau so 14 - To khai dang ky hoat dong co so in.doc

 

 

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy xác nhận

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Điều kiện đăng ký hoạt động cơ sở in:

1.    Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in đúng với nội dung đơn đề nghị;

2.    Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in;  

3.    Có người đứng đầu thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: