Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

 

 

Trình tự thực hiện

- Trung tâm hòa giải thương mại hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Chi nhánh của Trung tâm hòa giải thương mại đặt trụ sở.

- Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại.

 

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;

- Quyết định thành lập chi nhánh của Trung tâm hòa giải thương mại.

Số bộ hồ sơ 01 bộ

 

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tư Pháp

Đối tượng thực hiện TTHC

Trung tâm hòa giải thương mại.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại (Mẫu số 06/TP-HGTM) ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

 

 

Mức độ: