Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

 

 

Trình tự thực hiện

          Bước 1: Hội đồng quản trị của các hợp tác xã dự kiến hợp nhất xây dựng phương án hợp nhất trình đại hội thành viên của mình quyết định và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có liên quan về quyết định hợp nhất hợp tác xã.

          Hội đồng quản trị của các hợp tác xã dự định hợp nhất hiệp thương thành hội đồng hợp nhất. Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng phương án hợp nhất trình đại hội thành viên quyết định.

          Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã:

+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

+Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận cho tổ chức.

Bước 2:  Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

 

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã;

+ Điều lệ của hợp tác xã (xây dựng căn cứ theo Điều 21 Luật Hợp tác xã 2012);

+ Phương án sản xuất kinh doanh;

+ Danh sách thành viên;

+ Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

+ Nghị quyết của đại hội thành viên về việc hợp nhất hợp tác xã.

* Số lượng hồ sơ: 01(Bộ)

 

Thời  hạn giải quyết

05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Phụ lục I-1: Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã;

+ Phụ lục I-2: Phương án sản xuất kinh doanh;

+ Phụ lục I-3: Danh sách thành viên/hợp tác xã thành viên;

+ Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

(Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư );

 

Phí, lệ phí

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 150.000đ/1lần cấp.

(Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định mức thu, chế độ thu nộp lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng).

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

+ Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;

          + Trường hợp đăng ký kinh doanh ngành nghề yêu cầu phải có điều kiện thì phải thực hiện theo quy định pháp luật chuyên ngành.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012.

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

- Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã;

  - Thông tư số 02/2014/TT - BTC ngày 02/01/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương;

- Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định mức thu, chế độ thu nộp lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phụ lục I.doc76.5 KB

Mức độ: