Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

 

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong các trường hợp sau:
+ Trường hợp 1: Khi pháp luật thay đổi làm thay đổi nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
+ Trường hợp 2: Tổ chức, cá nhân kinh doanh thay đổi nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
Việc đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thực hiện như đăng ký lần đầu theo quy định của Nghị định số 99/2011/NĐ-CP. Tổ chức, cá nhân có thể gửi hồ sơ trực tiếp (tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính), gửi bằng bưu điện hoặc gửi bằng phương tiện điện tử cho Sở Công Thương.

- Bước 2: Sở Công Thương chịu trách nhiệm tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (trong trường hợp hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung áp dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
+ Trường hợp hồ sơ đăng ký được gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải lập biên bản tiếp nhận, ngày tiếp nhận hồ sơ là ngày ghi trong biên bản tiếp nhận đó. Trong trường hợp hồ sơ đăng ký gửi bằng đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện. Trường hợp hồ sơ gửi bằng phương tiện điện tử, thời điểm tiếp nhận hồ sơ được tính từ thời điểm xác nhận bằng thông điệp điện tử của Sở Công Thương được gửi đi

- Bước 3: Sở Công Thương xem xét, thẩm định hồ sơ đăng ký.
+ Trường hợp hồ sơ đăng ký không đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, Sở Công Thương có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh bổ sung hồ sơ, tài liệu. (Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Sở Công Thương).
+ Sở Công Thương tiến hành xem xét hồ sơ đăng ký kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định. Trong quá trình xem xét hồ sơ đăng ký, Sở Công Thương có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh giải trình các vấn đề liên quan đến nội dung hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung; có quyền tham vấn ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
+ Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm ra thông báo về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và gửi cho tổ chức, cá nhân kinh doanh. Trong trường hợp không chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thì Sở Công Thương phải gửi văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân kinh doanh trong đó nói rõ lý do không chấp nhận.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân kinh doanh nhận thông báo của Sở Công Thương. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký lại, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung được công bố công khai và lưu trữ trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương. Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thông báo cho người tiêu dùng về việc thay đổi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung sau khi hoàn thành việc đăng ký lại.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Sở Công Thương

Hồ sơ

Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịch chung (theo mẫu);

Dự thảo hợp đồng theo mẫu/ dự thảo điều kiện giao dịch chung (02 bản);

Đĩa mềm chứa file Dự thảo hợp đồng theo mẫu/ dự thảo điều kiện giao dịch chung (01 đĩa mềm).

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Công Thương

Đối tượng thực hiện TTHC

Tất cả

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản quy định

Don dang ky HD theo mau - dk giao dich chung.doc

 

 

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Thông báo của Sở Công Thương; Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung phải được lập thành văn bản và phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
+ Ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Việt, nội dung phải rõ ràng, dễ hiểu; cỡ chữ ít nhất là 12;
+ Nền giấy và màu mực thể hiện nội dung hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung phải tương phản nhau.

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: