Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

 

 

Trình tự thực hiện

- Thương nhân, tổ chức gửi hồ sơ đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại Việt Nam đến Sở Công Thương

- Sở Công Thương xem xét xác nhận cho Thương nhân, tổ chức đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại Việt Nam. Trường hợp không xác nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Công Thương;

- Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước cung cấp.

 

Hồ sơ

+ 01 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo mẫu quy định tại Nghị định này;

+ 01 Bản sao không cần chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Công Thương

Đối tượng thực hiện TTHC

Thương nhân, tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Công văn xác nhận hoặc không xác nhận

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: