Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân/ đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện; cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và viết giấy hẹn.

Bước 2: Hồ sơ được chuyển tới phòng Tài chính - Kế hoạch để kiểm tra tính hợp lệ, hoàn thiện, xem xét và ký Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Bước 3: Hồ sơ được chuyển lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.

Bước 4: Cá nhân/đại diện hộ gia đình xuất trình giấy hẹn trả kết quả và lấy Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm: (quy định tại Điều 71, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP).

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh; Nội dung bao gồm những nội dung sau:

+ Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

+ Ngành, nghề kinh doanh;

+ Số vốn kinh doanh;

+ Số lao động;

+ Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

- Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Thời  hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

          Cá nhân/đại diện hộ gia đình

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phụ lục III-1: Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

- Phụ lục III-2: Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh

 (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015).

 

Phí, lệ phí

Lệ phí Đăng ký hộ kinh doanh: 200.000đồng/lần (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

(Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính)

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 71 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

- Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

- Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này;

- Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp;

-Thông tư số 20/2015/TT-BKH ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nôp, quản lý và sử dụng cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phụ lục III.doc39.5 KB

Mức độ: