Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân/đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện; cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và viết giấy hẹn.

Bước 2: Hồ sơ được chuyển tới phòng Tài chính - Kế hoạch để kiểm tra tính hợp lệ, hoàn thiện, xem xét và ký Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Bước 3: Hồ sơ được chuyển lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  huyện.

Bước 4: Cá nhân/đại diện hộ gia đình xuất trình giấy hẹn trả kết quả và lấy Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm (quy định tại Điều 75, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP):

- Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời  hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Nếu hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký thì thời hạn là 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân/đại diện nhóm cá nhân/ đại diện hộ gia đình.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục III-3: Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh          (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư )

 

Phí, lệ phí

Lệ phí đăng ký thay đổi nội dung hộ kinh doanh: 100.000 đồng/hồ sơ (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

(Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ).

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp;

-Thông tư số 20/2015/TT-BKH ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nôp, quản lý và sử dụng cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon kem theo.doc26 KB

Mức độ: