Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng)

 

Trình tự thực hiện

Bước 1:

          Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Bộ phận một cửa nhận và trả kết quả tại Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

- Tổ chức tham gia các hoạt động xây dựng không thuộc đối tượng được  cấp chứng chỉ năng lực nộp hồ sơ đề nghị đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực tại Sở Xây dựng để được xem xét, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

- Trong thời gian 07 ngày  kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng thông báo một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị đăng tải thông tin hoàn thiện hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ.

Bước 2: Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Xây dựng tỉnh cao Bằng.

 

Hồ sơ

a)Thành phần hồsơ:

(1)Trường hợp đăng tải thông tin năng lực:

-Bản đề nghị đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 13 Thông tư số17/2016/TT-BXD;

-Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc tài liệu tương đương của tổ chức do cơ quan có thẩm quyềncấp;

-Tệp tin chứa bản scan màu có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của các cá nhân chủ trì các bộ môn trong tổchức;

-Tệp tin chứa bản scan màu có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (mỗi lĩnh vực không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc tiêu biểu). Trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị đăng tải thông tin cung cấp tài liệu gốc để đốichiếu.

(2)Trường hợp thay đổi, bổ sung thông tin năng lực:

-Văn bản cung cấp các nội dung điều chỉnh kèm theo tệp tin chứa bản scan màu có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) tài liệu liênquan.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Thời  hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

- Đơn vị trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có địa chỉ trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục số 13: Bản đề nghị đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng

(Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng)

 

Phí, lệ phí

            Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Thông tin năng lực hoạt động xây dựng được đăng tải trên website của Sở Xây dựng.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

        Không quy định

Căn cứ pháp lý của TTHC

 - Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

 - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

 - Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

 

 

 

 

Mức độ: