Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng

Quán triệt quan điểm chỉ đạo của về phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí nói chung và sự chỉ đạo của Đảng về phòng, chống tham nhũng lãng phí: Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền và phục vụ cho đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng Đảng và tăng cường đoàn kết nội bộ. Các cấp uỷ trong Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo Ủy Ban kiểm tra (UBKT) nghiêm túc triển khai thực hiện.

uy%20ban%20copy

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giao ban công tác quý III/2014.

Trong những năm qua, với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, UBKT các cấp trong Đảng bộ đã tham mưu giúp cho cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ cấp mình, đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ của UBKT được quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc: chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; những vấn đề nổi cộm ở địa phương, đơn vị thuộc lĩnh vực đất đai, tài chính; công tác cán bộ; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Trên cơ sở định hướng lãnh đạo, hằng năm, UBKT tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp uỷ cà UBKT đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, đạt hiệu quả, mục đích, yêu cầu đề ra. 

9 tháng đầu năm 2014, UBKT Tỉnh uỷ đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kiểm tra việc tổ chức thực hiện Đề án 03 của Tỉnh uỷ Cao Bằng về chuẩn hoá đội ngũ cán bộ cơ sở, giai đoạn 2012 - 2015. Qua kiểm tra đã có những kiến nghị, đề xuất về biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở đủ tiêu chuẩn, có bản lĩnh chính trị, có trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, qua góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của hệ thống chính trị ở cơ sở. Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số dự án trọng điểm về thuỷ điện, khai thác khoáng sản, khu kinh tế cửa khẩu, qua kiểm tra đã báo cáo thực trạng việc triển khai các dự án, trên cơ sở đó đã phối hợp với một số sở, ngành của tỉnh tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo UBND tỉnh thành lập một số đoàn thanh tra để thanh tra sâu đối với một số đơn vị, doanh nghiệp thực hiện các dự án trên, để qua đó có những đề xuất, kiến nghị đúng, sát, phù hợp với quy định của Nhà nước, tránh sự lãng phí, thất thoát. 

Tham mưu kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là trong công tác cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. 

UBKT các huyện uỷ, Thành uỷ và tương đương đã tham mưu cho cấp uỷ cùng cấp tiến hành kiểm tra được 616 tổ chức đảng về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua kiểm tra có 4 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt; kiểm tra 1.160 đảng viên, qua kiểm tra có 42 đảng viên thực hiện chưa tốt chức trách, nhiêm vụ. 
Về thực hiện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 41 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung kiểm tra về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đạo đức lối sống, tham nhũng, cố ý làm trái... Qua kiểm tra, kết luận có 31/41 trường hợp vi phạm; phải thi hành kỷ luật 13 trường hợp, trong đó, có 7 trường hợp là cấp uỷ viên. Kiểm tra 6 tổ chức đảng, qua kiểm tra kết luận 2 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng. Giám sát được 58 tổ chức đảng và 124 đảng viên, qua giám sát đã kịp thời nhắc nhở những hạn chế, tồn tại, không để khuyết điểm trở thành vi phạm. Giải quyết 15/16 đơn tố cáo đảng viên, qua giải quyết phải thi hành kỷ luật 3 trường hợp; kiểm tra tài chính của 32 tổ chức đảng về thu chi ngân sách và kiểm tra đảng phí đối với 107 tổ chức đảng, qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh việc chấp hành, việc quản lý tài chính Đảng đảm bảo hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị cao nhất, tránh lãng phí, thất thoát.

Những kết quả đạt đã góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần vào việc đấu tranh PCTN, lãng phí. Còn  một số UBKT chưa thật chủ động thực hiện chức năng tham mưu giúp cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chưa chủ động nắm tình hình phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để tiến hành kiểm tra, nhằm ngăn ngừa vi phạm. Do đó phần nào ảnh hưởng tới đến kết quả công tác kiểm tra, giám sát Đảng đối với việc PCTN, lãng phí.

Để công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đem lại hiệu quả cao trong công tác PCTN, UBKT các cấp tiếp tục làm tốt việc tham mưu giúp cấp uỷ và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng với phương châm giám sát “Giám sát thì mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; tổ chức bộ máy của UBKT phải thường xuyên được kiện toàn đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Phải luôn chủ động nắm tình hình. Thực tế hiện nay cho thấy, hành vi tham nhũng xảy ra trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều ngành, do đó UBKT phải thực hiện tốt tư tưởng chủ động chiến đấu, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan liên quan, phát huy vai trò của hệ thống chính trị, của nhân dân để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm, tiến hành kiểm tra; giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đối với đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra cần phải luôn tự tu dưỡng rèn phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng; kiểm tra, giám sát phải khách quan, dân chủ, công minh, chính xác, đúng người, xử lý đúng lỗi, với mục tiêu xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, qua đó sẽ góp phần vào việc PCTN một cách tích cực, hiệu quả.

Theo baocaobang.vn