Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2018

Ngày 06/04/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 883/KH-UBND thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu Đề án theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 3295/KH-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ làm công tác dân tộc các cấp, đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao nhận thức cho đồng bào, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Giúp đồng bào dân tộc thiểu số tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình, hạn chế thua thiệt khi tham gia các quan hệ kinh tế, dân sự; góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Đối tượng thực hiện là đồng bào các dân tộc sinh sống, cư trú vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đội ngũ cán bộ trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc các cấp; công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

 

D.L

Các tin tức khác