Đẩy mạnh truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018 - 2020

Ngày 10/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1405/QĐ-UBND Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018 - 2020.

Mục tiêu truyền thông nhằm nâng cao nhận thức người dân, xã hội, doanh nghiệp và cải thiện hình ảnh về giáo dục nghề nghiệp; tạo sự chuyển biến trong công tác phân luồng học sinh THCS, THPT và giáo dục nghề nghiệp; thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp; gắn kết doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hoạt động đào tạo nghề...

Nội dung truyền thông xác định rõ nhiệm vụ chính trị của giáo dục nghề nghiệp trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là đối với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Công tác đào tạo nghề nghiệp, thường xuyên vừa học vừa làm; đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người khuyết tật, người yếu thế. Về hoạt động cải cách hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và các hoạt động khác liên quan. Công tác đào tạo, hướng nghiệp và khởi nghiệp; phối hợp, hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Đánh giá kỹ năng nghề, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Tuyên truyền mô hình phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc đào tạo, sử dụng học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp...

 Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động tham gia các hoạt động tư vấn tuyển sinh, ngày hội tuyển sinh về giáo dục nghề nghiệp do các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức trên địa bàn. Xây dựng các nội dung tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp phù hợp với địa bàn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh.

Các doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông về giáo dục nghề nghiệp của doanh nghiệp, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, bám sát vào kế hoạch truyền thông của Trung ương và địa phương, thỏa thuận hợp tác của đơn vị với cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Duy trì các hoạt động thường xuyên về truyền thông liên quan đến giáo dục nghề nghiệp theo qui định của pháp luật, trong đó tập trung vào lợi ích của học nghề; nhu cầu, yêu cầu, tiêu chí về lao động của doanh nghiệp, đặc biệt là lao động qua đào tạo nghề.

Các cơ quan, đơn vị khác có liên quan lồng ghép tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp trong các hoạt động sự kiện... của cơ quan.

 

D.L

 

Các tin tức khác