Đổi, khắc lại con dấu

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Đổi, khắc lại con dấu             

Trỉnh tự thực hiện

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận

- Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Cấp giấy chứng nhận

- Xử lý hồ sơ

- Trả kết quả

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Thời hạn giải quyết

Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ

- Giấy giới thiệu

- Bản phôtô giấy chứng minh nhân dân của người khắc dấu

- Văn bản đề nghị cấp mới GCN đã đăng ký mẫu dấu

- Bản sao: GCN đăng ký kinh doanh; GCN đầu tư hoặc GCN đăng ký hoạt động; GCN đăng ký thuế; Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức.

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội Công an tỉnh

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy Chứng nhận đăng ký mẫu dấu 

Phí, lệ phí

Theo qui định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Không

Mức độ: