Đổi tên và kiện toàn Ban điều hành Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vốn vay Ngân hàng Thế giới, giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 20/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1853/QĐ-UBND về việc đổi tên và kiện toàn Ban điều hành Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vốn vay Ngân hàng Thế giới, giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, đổi tên Ban điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2015 để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ điều hành Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vốn vay Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2016 - 2020 thành Ban điều hành Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vốn vay Ngân hàng Thế giới, giai đoạn 2016 - 2020.

Ban điều hành Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vốn vay Ngân hàng Thế giới, giai đoạn 2016 - 2020, gồm 13 người. Trong đó Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo là Trưởng ban. Ông Nguyễn Công Doanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Phó Trưởng ban Thường trực. Ông Đàm Trung Cao, Phó Giám đốc Sở Y tế là Phó Trưởng ban.

Ban điều hành được sử dụng con dấu của UBND tỉnh đối với các văn bản do Trưởng ban ký; sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các văn do Phó Trưởng ban Thường trực ký.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2015 để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ điều hành Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vốn vay Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2016 - 2020 thành Ban điều hành Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vốn vay Ngân hàng Thế giới, giai đoạn 2016 - 2020.

D.L

 

Các tin tức khác