Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

 

 

Trình tự thực hiện

- Chủ đầu tư gửi tờ trình kèm theo 05 bộ hồ sơ đến Sở Xây dựng đề nghị điều chỉnh dự án. Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, ghi giấy biên nhận hồ sơ.

- Trường hợp các dự án không thuộc phạm vi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng: UBND tỉnh xem xét và ra văn bản trả lời về các đề nghị thay đổi, bổ sung các nội dung của dự án.

- Trường hợp các dự án thuộc phạm vi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng:
Chủ đầu tư phải gửi 03 bộ hồ sơ về Bộ Xây dựng để lấy ý kiến. Bộ Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.
Bộ Xây dựng xem xét hồ sơ và trả lời Chủ đầu tư, đồng thời có công văn gửi UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án. Trong trường hợp cần thiết Bộ Xây dựng lấy ý kiến các Bộ ngành có liên quan.
UBND tỉnh ra quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án.

- UBND tỉnh trao quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án cho Chủ đầu tư tại trụ sở cơ quan hành chính và gửi cho Bộ Xây dựng qua đường văn thư.

Cách thức thực hiện

- Chủ đầu tư trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng; gửi hồ sơ trình Bộ Xây dựng tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường văn thư.

- Việc gửi hồ sơ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau được thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường văn thư.

 

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

 1. - Tờ trình đề nghị điều chỉnh dự án.

 2. - Phần nội dung thay đổi, điều chỉnh của dự án.

3. - Văn bản có liên quan.Số lượng: 05

Số bộ hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ trình UBND cấp tỉnh: 05 (bộ). - Số lượng hồ sơ trình Bộ Xây dựng (đối với các dự án phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng): 03 (bộ).

Thời  hạn giải quyết

- Thời hạn xem xét và quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án.

Trong đó:

  + Tại Sở Xây dựng: 20 ngày làm việc

  + Tại UBND tỉnh: 10 ngày làm việc

- Đối với các dự án phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng: thời hạn Bộ Xây dựng xem xét hồ sơ và trả lời Chủ đầu tư không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ dự án của Chủ đầu tư.

Trường hợp Bộ Xây dựng phải lấy ý kiến các Bộ, ngành có liên quan thì tổng thời gian xem xét trả lời không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ dự án của Chủ đầu tư.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Xây dựng

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân, tổ chức (chủ đầu tư)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Chưa có quy định cụ thể

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án của UBND cấp tỉnh hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không chấp thuận.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

     Nghị định 11/2013/NĐ-CP

      Luật 50/2014/QH13

 

Mức độ: