Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng hồ Khuổi Khoán, xã Ngũ Lão huyện Hòa An

Ngày tháng VB: 
11/5/2017
Số/ký hiệu: 
103/GM-UBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
HĐND tỉnh; Các sở: Tài chính, TNMT, NN&PTNT; UBND TP Cao Bằng; Trung tâm PTQĐ và GPMB thành phố; Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh