Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại tỉnh Cao Bằng thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại tỉnh Cao Bằng thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

 

Trình tự thực hiện

Bước 1:

- Tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng (sau đây gọi là Nhà thầu) nộp hồ sơ đến Bộ phận một cửa nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

- Sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng, nếu có những thay đổi về tên, địa chỉ của nhà thầu, thay đổi các đối tác trong liên danh hoặc nhà thầu phụ hoặc các nội dung khác đã ghi trong giấy phép hoạt động xây dựng được cấp, nhà thầu nước ngoài phải nộp hồ sơ đến Sở Xây dựng để được xem xét điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng đã cấp.

Bước 2:  Sau khi nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đúng, không đủ theo quy định phải thông báo và hướng dẫn một lần bằng văn bản cho nhà thầu biết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

         Bước 3: Nhà thầu nhận kết quả và nộp lệ phí.

 

Cách thức thực hiện

Nhà thầu nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng hoặc thông qua đường bưu điện.

 

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng;

- Các tài liệu chứng minh cho những nội dung đề nghị điều chỉnh. Các tài liệu phải được dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Bản sao Giấy phép hoạt động xây dựng đã được cấp;

- Văn bản chấp thuận của chủ đầu tư (thầu chính trường hợp nhà thầu đề nghị Điều chỉnh là thầu phụ).

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 

Thời  hạn giải quyết

Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định : Sở Xây dựng.       

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

         Nhà thầu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục số 8: Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng

(Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng)

 

Phí, lệ phí

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng: 2.000.000 đồng/Giấy phép.

(Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính)

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

       Giấy phép hoạt động xây dựng

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Nhà thầu đã được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam có những thay đổi về tên, địa chỉ của nhà thầu, thay đổi các đối tác trong liên danh hoặc nhà thầu phụ hoặc các nội dung khác đã ghi trong giấy phép hoạt động xây dựng được cấp.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

- Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng;

 

 

 

Mức độ: