Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng

 

Trình tự thực hiện

* Trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng:

Bước 1:

- Chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng (GPXD) đến Bộ phận một cửa nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng để thực hiện cấp GPXD.

- Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

 Bước 2:  

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo.

+ Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép.

          * Trường hợp gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng:

- Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

- Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm xem xét gia hạn giấy phép xây dựng hoặc cấp lại giấy phép xây dựng.

Bước 3: Chủ đầu tư nhận kết quả và nộp lệ phí.

 

Cách thức thực hiện

Chủ đầu tư nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng hoặc gửi qua đường bưu điện.

 

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

* Trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng:

- Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD;

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị Điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200;

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản phê duyệt Điều chỉnh thiết kế của người có thẩm quyền theo quy định kèm theo Bản kê khai Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thiết kế đối với trường hợp thiết kế không do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hoặc Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

        * Trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng:

        - Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD;

        - Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

        * Trường hợp cấp lại giấy phép xây dựng:

        - Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD;

        - Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát).

          Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ.

 

Thời  hạn giải quyết

- Điều chỉnh giấy phép xây dựng: Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

- Đơn vị trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Chủ đầu tư hoặc người được chủ đầu tư ủy quyền

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục số 2: Đơn đề nghị điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng.

(Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng)

 

Phí, lệ phí

Lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng: 15.000 đồng/1 lần.

(Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép điều chỉnh, gia hạn hoặc cấp lại.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH3 ngày 18/6/2014;

 - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2016 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

- Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

- Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh.doc32 KB

Mức độ: