Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)

 

 

Trình tự thực hiện

* Bước 1: Chủ đầu tư là các tổ chức, đơn vị thuộc huyện quản lý chịu trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh điều chỉnh, nộp hồ sơ (thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện hoặc gửi theo đường bưu điện.

* Bước 2: UBND huyện kiểm tra hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, UBND Quyết định điều chỉnh phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh,

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ,

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, UBND huyện nêu lý do và trả lời bằng văn bản.

* Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.

 

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán theo mẫu số 01 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT.

- Hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh: - Thuyết minh thiết kế công trình lâm sinh được lập theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT. - Thiết kế công trình lâm sinh, gồm: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ thiết kế công trình lâm sinh tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000, được lập trên nền bản đồ địa hình theo hệ quy chiếu VN 2.000, có lưới tọa độ, số hiệu tiểu khu, khoảnh, lô; thể hiện đường đồng mức, hiện trạng, các vật thể chuẩn (sông suối, đường giao thông, băng cản lửa, trạm bảo vệ rừng,…) và các nội dung hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT. - Dự toán công trình lâm sinh được lập theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT.

- Các văn bản có liên quan (quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án đầu tư và các tài liệu khác có liên quan).

Số bộ hồ sơ: 05 bộ (01 bản chính, 04 bản sao)

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan chức năng huyện, thành phố

Đối tượng thực hiện TTHC

Chủ đầu tư các dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định điều chỉnh phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có thông tin

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: