​Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị trực thuộc

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị trực thuộc

Trình tự thực hiện

+Đối với đơn vị trực thuộc: Khi đơn vị chủ quản bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì tất cả các đơn vị trực thuộc sẽ bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Đơn vị chủ quản có trách nhiệm thông báo việc chấm dứt tồn tại của mình cho các đơn vị trực thuộc biết. Đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của mình trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đơn vị trực thuộc nhận được thông báo của đơn vị chủ quản về việc chấm dứt tồn tại và gửi hồ sơ tới Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

+Sau khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho đơn vị chủ quản, Cơ quan thuế quản lý đơn vị chủ quản phải thông báo ngay cho Cơ quan thuế các tỉnh có đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản, để các Cơ quan thuế này kiểm tra việc thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của các đơn vị trực thuộc. Nếu đơn vị trực thuộc chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì Cơ quan thuế yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Cách thức thực hiện

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.

+ Thông qua hệ thống bưu chính

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 - Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc)

- Thông báo chấm dứt tồn tại của đơn vị chủ quản.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

+Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thu

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Cơ quan thuế thông báo doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Phí, lệ phí

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

không

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

+ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính.

Mức độ: