Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2017