Báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tiếp cận thông tin của công dân

Số ký hiệu: 3424/BC-UBND
Ngày ban hành: 25/10/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA)
Các văn bản khác