Báo cáo Kết quả tự kiểm văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành đang còn hiệu lực thi hành

Số ký hiệu: 1493/BC-UBND
Ngày ban hành: 09/05/2019
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Cao Bằng
Lĩnh vực văn bản: Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA)
Các văn bản khác