Báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình cung cấp dịch vụ Interne(có dịch vụ bưu chính công ích)t

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình cung cấp dịch vụ Internet(có dịch vụ bưu chính công ích)

Trình tự thực hiện

 Trước ngày 10 hàng tháng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet có trách nhiệm báo cáo trực tiếp hoặc hướng dẫn các chi nhánh, các đơn vị thành viên hoạt động trên địa bàn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình phát triển thuê bao và dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông của tháng trước đó cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng.

 Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại phòng quản lý Bưu chính, viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng.   

- Thông qua hệ thống bưu chính.

Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ

 

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Báo cáo tháng theo mẫu biểu.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Không có

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng.

- Cơ quan phối hợp: Không có.

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản chấp thuận.

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

- Báo cáo tháng: Phụ lục 4 - Mẫu biểu báo cáo tháng gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12/11/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với dịch vụ Internet).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/09/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông;

- Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12/11/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với dịch vụ Internet.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phu luc 4- Mau BC thang gui so TTTT.doc45 KB

Mức độ: