Báo cáo Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực và việc thực hiện các chế độ, chính sách trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đối với các dân tộc thiểu số có chất lượng nguồn nhân lực thấp theo Nghị quyết số 52/NQ-CP

Số ký hiệu: 1269/BC-UBND
Ngày ban hành: 10/5/2018
Người ký: Trịnh Hữu Khang
Phân loại: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục, Đào tạo
Các văn bản khác