Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng

 

Trình tự thực hiện

        Bước 1. 

            Cá nhân (trừ công chức thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cá nhân thuộc đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ do Bộ Xây dựng cấp) có nhu cầu bổ nhiệm là giám định viên tư pháp xây dựng gửi hồ sơ đến Bộ phận một cửa nhận và trả kết quả hồ sơ tại Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

          Bước 2.

Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng.

          Bước 3.

  • Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị bổ nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng. Trường hợp từ chối phải thông báo cho người đề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do.

         - Trong vòng 10 ngày kể từ khi có quyết định bổ nhiệm, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm công bố danh sách giám định viên tư pháp xây dựng trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân  tỉnh đồng thời gửi Bộ Xây dựng và Bộ Tư pháp để công bố chung.

 

Cách thức thực hiện

Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng hoặc thông qua đường bưu điện.

 

Hồ sơ

          Thành phần hồ sơ:

-Giấy đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp dựng theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số04/2014/TT-BXD;

-Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn được đề nghị bổ nhiệm; bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề phù hợp với nội dung đề nghị bổnhiệm;

-Sơ yếu lý lịch và Phiếu lý lịch tưpháp;

-Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn của cơ quan, tổ chức nơi người được đề nghị bổ nhiệm làmviệc;

-Các giấy tờ khác chứng minh người được đề nghị bổ nhiệm đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 62/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Thời  hạn giải quyết

20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

-Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Sở Xâydựng;

-Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

             Các cá nhân 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục 1: Mẫu Giấy đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng (Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của Bộ Xây dựng)

 

Phí, lệ phí

             Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

            * Điều kiện chung đối với giám định viên tư pháp: Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau:

  • Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt;
  • Có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên.

           * Điều kiện riêng đối với giám định viên tư pháp xây dựng

  • Đối với giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng:

            + Có kinh nghiệm thực tế từ 05 (năm) năm trở lên thực hiện một trong các công việc: quản lý dự án đầu tư xây dựng, giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng hoặc quản lý nhà nước về xây dựng phù hơp với nội dung đăng ký giám định tư pháp xây dựng.

            + Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ, chứng chỉ hành nghề: đấu thầu, kiểm định, kỹ sư định giá theo quy định của pháp luật xây dựng phù hợp với nội dung đăng ký giám định tư pháp xây dựng.

  • Đối với giám định tư pháp về chất lượng khảo sát xây dựng hoặc thiết kế xây dựng.

            + Có kinh nghiệm thực tế từ 05 (năm) năm trở lên thực hiện một trong các công việc: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, kiểm định xây dựng phù hợp với nội dung đăng ký giám định tư pháp xây dựng;

+ Có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hoặc thiết kế xây dựng theo quy định.

  • Đối với giám định tư pháp về chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.

+ Có kinh nghiệm thực tế từ 05 (năm) năm trở lên thực hiện một trong các công việc: Thiết kế xây dựng, giám sát thi công xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng , kiểm định xây dựng phù hợp với nội dung đăng ký giám định tư pháp xây dựng;

+ Được đào tạo nghiệp vụ kiểm định xây dựng theo quy định.

           - Đối với giám định tư pháp về chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.

+ Có kinh nghiệm thực tế từ 05 (năm) năm trở lên thực hiện một trong các công việc: Thiết kế xây dựng, giám sát thi công xây dựng,  kiểm định xây dựng phù hợp với nội dung đăng ký giám định tư pháp xây dựng;

+ Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng theo quy định.

+ Được đào tạo nghiệp vụ kiểm định xây dựng theo quy định.

  • Đối với giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.

+ Có kinh nghiệm thực tế 05 (năm) năm trở lên thực hiện một trong các công việc: quản lý dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng, kiểm định xây dựng hoặc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phù hợp với nội dung đăng ký giám định tư pháp xây dựng;

+ Có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng theo quy định.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

 

 

 

Mức độ: