Bổ sung 02 của hàng xăng dầu loại III vào quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Ngày 15/6/2017, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 881/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020.

Ảnh minh họa

Theo đó, bổ sung 02 cửa hàng xăng dầu loại III tại các địa điểm : Một phần lô đất số 19 (phía trước Nhà khách Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) thuộc địa bàn Khu đô thị mới, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng và một phần lô đất số 46 quy hoạch chi tiết thị trấn Trùng Khánh, bên phải tỉnh lộ 206 đoạn thị trấn Trùng Khánh vào quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và là bộ phận không thể tách rời của Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 14/12/2009 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Xây dưng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh, thành phố Cao Bằng và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Kim Thoa

Các tin tức khác