Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

Ngày 1/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 360/QĐ-BCĐ về Quy chế hoạt động của của Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng.

ehyteheh

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Theo đó, Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công khai và do Trưởng ban Quyết định; Ban chỉ đạo và Ủy viên Ban chỉ đạo không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan và người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh. Đồng thời, đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban chỉ đạo trong hoạt động của Ban chỉ đạo và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này.
 

Các thành viên Ban chỉ đạo chủ động giải quyết công việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh; bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Quy chế cũng chỉ rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ban chỉ đạo; chế độ làm việc và cơ chế phối hợp: Ban chỉ đạo họp 6 tháng một lần và họp bất thường theo quyết định của Trưởng Ban, Phó Trưởng ban hoặc theo đề nghị Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo. Thành phần tham dự cuộc họp do người chủ trì cuộc họp quyết định; Trưởng Ban quyết định triệu tập cuộc họp mở rộng có sự tham gia của người đứng đầu cơ quan chủ trì thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch, dự án có liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh và một số chuyên gia, nhà khoa học có liên quan; Tổ giúp việc họp định kỳ một quý một lần và theo yêu cầu của Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng ban, Phó Trưởng ban định kỳ hoặc đột xuất làm việc với Ủy viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc để nghe báo cáo tình hình và chỉ đạo việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo; Các Ủy viên Ban chỉ đạo được quyền giao đơn vị đầu mối chủ trì và huy động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình trong thực thi nhiệm vụ được Trưởng ban giao; phối hợp với Tổ giúp việc trong thực hiện nhiệm vụ; báo cáo Trưởng ban về kết quả thực hiện;…

Bên cạnh đó, Quy chế cũng nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trong quan hệ công tác với Ban chỉ đạo. Đó là, quán triệt các nội dung chỉ đạo của Ban chỉ đạo để đôn đốc, triển khai thực hiện xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử thuộc cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách và chịu sự giám sát, kiểm tra của Ban chỉ đạo về việc thực hiện các nội dung này. Phối hợp với Tổ giúp việc đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách và giải pháp thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh; Chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh thuộc cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và yêu cầu của Ban chỉ đạo.

Kim Cúc

 
 

Các tin tức khác