Ban hành Quy chế phối hợp cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật của HĐND, UBND tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế phối hợp cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng.

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND) tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và các cơ quan khác đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là các cơ quan khác) trong thực hiện cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về pháp luật và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành.

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, và các cơ quan liên quan trong việc rà soát, hệ thống hóa và cập nhật vào CSDLQG về pháp luật các văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL.

Văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành được rà soát, hệ thống hóa và cập nhật vào CSDLQG về pháp luật, bao gồm: Nghị quyết của HĐND tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh.

Nội dung phối hợp, gồm: phối hợp trong việc cập nhật văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh vào CSDLQG về pháp luật; phối hợp thực hiện rà soát văn bản QPPL thường xuyên; rà soát văn bản QPPL theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn; phối hợp thực hiện công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực, danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực theo định kỳ hàng năm; phối hợp thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL theo định kỳ hoặc theo yêu cầu quản lý nhà nước.

KT

Các tin tức khác