Ban hành Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của tỉnh giai đoạn 2019-2020

Ngày 04/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 371/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của tỉnh giai Cao Bằng đoạn 2019-2020.

DSC_0754

Tuyến đường tại xã Minh Thanh, huyện Nguyên Bình được bê tông hóa

Theo đó, Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2020 gồm 5 nhóm tiêu chí, điều chỉnh nâng cao 13 tiêu chí, như:

Tiêu chí 2 về giao thông: đạt tỷ lệ đường xã, đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm 100%; đạt từ 80% trở lên đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm...

Tiêu chí 3 về thủy lợi: tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt 100%.

Tiêu chí 4 về điện: tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt từ 98% trở lên.

Tiêu chí 5 về trường học: 100% trường học các cấp từ mầm non đến THCS có cở sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia.

Tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa: 100% trung tâm văn hóa - thể thao xã, nhà văn hóa, khu thể thao được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và hoạt động hiệu quả.

Tiêu chí 9 về nhà ở dân cư: tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định từ 90% trở lên.

Tiêu chí 11 về hộ nghèo: tỷ lệ hộ nghèo dưới 8%.

Tiêu chí 12 về lao động có việc làm: trên 95% người có việc làm trên tổng dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động.

Tiêu chí 14 về giáo dục và đào tạo: tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học từ 80% trở lên; lao động có việc làm qua đào tạo từ 35% trở lên.

Tiêu chí 15 về y tế: tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế từ 90% trở lên, dưới 25% trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi.

Tiêu chí 16 về văn hóa: từ 70% trở lên tỷ lệ thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa liên tục 2 năm trở lên.

Tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm: tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt từ 55% trở lên, nước hợp vệ sinh đạt từ 95% trở lên; lượng rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý theo quy định đạt từ 70% trở lên...

Tiêu chí 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: đạt 100% số thôn xây dựng và thực hiện hiệu quả hương ước, quy ước cộng đồng.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc xét, công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2020 theo quy định.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ  chủ độnghướng dẫn thực hiện; tổ chức xem xét, thẩm định việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao của các xã theo quy định.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các xã đạt chuẩn nông thôn mới căn cứ theo quy định chỉ đạo, triển khai thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; hàng năm tổ chức rà soát đánh giá mức độ hoàn thành từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn theo quy định.

Kim Cúc 

Các tin tức khác