Công bố Danh mục 22 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

Ngày 15/5/2018, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 552/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục 22 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ.

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được thực hiện theo Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng đã được công bố tại các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trước quyết định này đều bị bãi bỏ.

Tải tệp đính kèm:

D.L

 

Các tin tức khác