Công bố Danh mục 36 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 07/5/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 512/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục 36 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng tại các Quyết định: Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố điều chỉnh, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 1685/QĐ- UBND ngày 02/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng.

UBND tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nghiêm túc việc công khai, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo đúng nội dung thủ tục hành chính đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố và thời gian đã cắt giảm theo Danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định này.

 

D.L

Các tin tức khác