Công văn của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 28/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1255/UBND-NC,  thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các hội có tính đặc thù thực hiện nghiêm túc theo những nội dung sau:

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 02 CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Rà soát chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí biên chế phù hợp, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo danh mục vị trí việc làm được phê duyệt; hạn chế tối đa việc thành lập các đơn vị trung gian và sử dụng biên chế thực hiện các nhiệm vụ gián tiếp.  

Thực hiện nghiêm túc việc quản lý và sử dụng biên chế công chức, số người làm việc (biên chế viên chức) đã thực hiện tinh giản biên chế và nghỉ hưu, thôi việc theo quy định (giảm tối thiểu 50% số công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và nghỉ hưu, thôi việc); thực hiện tinh giản biên chế đối với những công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn theo quy định, những người dôi dư do xác định vị trí việc làm và sắp xếp tổ chức.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và chịu trách nhiệm về thực hiện tinh giản biên chế hàng năm của cơ quan, đơn vị mình.

Sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; mạng lưới các trường, lớp, bảo đảm bố trí đủ số học sinh trên lớp theo các cấp, bậc học; mạng lưới các đơn vị sự nghiệp y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đúng quy định.

Tiếp tục đến năm 2021, mỗi năm các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện giảm 1,5 đến 2% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao hàng năm so với năm 2015. Các đơn vị chưa thực hiện giảm biên chế so với biên chế được giao năm 2015 thì năm 2018 phải thực hiện giảm tối thiểu 4,5% của biên chế được giao năm 2015. Trường hợp phải thành lập mới hoặc được giao nhiệm vụ mới thì các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao.

- Riêng đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo và lĩnh vực y tế:

+ Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo: Trường hợp thành lập mới trường, tăng số lớp và tăng số học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tự cân đối trong tổng số biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã được cấp có thẩm quyền giao; nếu không thể tự cân đối được thì có đề xuất gửi Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

+ Trong lĩnh vực y tế: Trường hợp thành lập mới cơ sở y tế, tăng số giường bệnh thực tế sử dụng, Sở Y tế tự cân đối trong tổng số biên chế sự nghiệp y tế đã được cấp có thẩm quyền giao; nếu không thể tự cân đối được thì có đề xuất gửi Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

          Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tinh giản biên chế của tỉnh và hướng dẫn quản lý, sử dụng biên chế công chức, biên chế viên chức đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

Kim Cúc

Các tin tức khác