Công văn của UBND tỉnh về việc triển khai Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn quy trình lập KH đầu tư cấp xã thực hiện các Chương trình MTQG

Ngày 15/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 655/UBND-TH, triển khai Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn quy trình lập KH đầu tư cấp xã thực hiện các Chương trình MTQG (Thông tư).

Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Thông tư đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Trước ngày 10/3 hằng năm, báo cáo về việc tổ chức thực hiện Thông tư của năm trước đó, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

Yêu cầu:  Sở Kế hoạch và Đầu tư, rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh các quy định của tỉnh có liên quan về lập kế hoạch đầu tư cấp xã (nếu có) phù hợp với quy định tại Thông tư này. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát, đánh giá và hướng dẫn chi tiết cho cơ quan cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã theo quy định tại Thông tư nêu trên. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo về việc tổ chức thực hiện Thông tư của năm trước đó, gửi UBND tỉnh trước ngày 25/3 hằng năm để xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. Sở Tài chính, xây dựng định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã phù hợp với điều kiện của địa phương, báo cáo UBND tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành.

Xem Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT tại link này:

http://vbqppl.mpi.gov.vn/Pages/default.aspx?itemId=d453937a-b682-4138-a1...

KC 

Các tin tức khác