Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Trình tự thực hiện

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cơ sở in có một trong các thay đổi về tên gọi, địa chỉ, thành lập chi nhánh, chia tách hoặc sáp nhập thì cơ sở in phải làm thủ tục đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.

- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông.

- Trong thời hạn 07 (bảy ngày) ngày làm việc Sau khi ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Trường hợp từ chối, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép;

- Bản chính giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm;

- Giấy tờ chứng minh về việc có một trong các thay đổi quy định tại khoản 6 Điều 32 Luật Xuất bản.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

           07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

           Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

      -  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông

      - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

         - Cơ quan trực tiếp thực hiện:  Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Không.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 02 – Phụ lục II: Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động in

(Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Luật Xuất Bản số 19/2012/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 20/11/2012 ban hành;

         - Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản;

         - Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản.

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 02.doc30.5 KB

Mức độ: