Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

 

 

Trình tự thực hiện

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố kế hoạch tổ chức các khóa cập nhật kiến thức và cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

- Căn cứ Kế hoạch tổ chức các khóa cập nhật kiến thức do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố, hướng dẫn viên gửi đăng ký đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Trong thời hạn 08 ngày, kể từ ngày kết thúc khóa cập nhật kiến thức, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

 

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ: (1) Đăng ký tham dự khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch (Mẫu số 13 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017);

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

08 ngày, kể từ ngày kết thúc khóa cập nhật kiến thức.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA CẬP NHẬT KIẾN THỨC.docx

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý của TTHC

        09/2017/QH14

 

Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL

 

 

 

Mức độ: