Cấp giấy phép hoạt động in

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp giấy phép hoạt động in

 

 

Trình tự thực hiện

Trước khi hoạt động, cơ sở in thuộc cơ quan, tổ chức thuộc địa phương thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm quy định tại điểm a và c khoản 4 Điều 2 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP phải có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép, trong đó ghi rõ nội dung hoạt động phù hợp với thiết bị của cơ sở in, trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

 

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông;

- Dịch vụ công trực tuyến;

- Qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in;Số lượng: 01

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập;Số lượng: 01

- Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in theo mẫu quy định.Số lượng: 01

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép hoạt động in

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Điều kiện hoạt động của cơ sở in:

1. Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in đúng với nội dung đơn đề nghị;

2. Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in;

3. Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam;

4. Có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: