Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

 

 

Trình tự thực hiện

Việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm tại Việt Nam của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài phải được cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuấ bản cấp giấy phép.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở tại địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức ở trung ương đặt tại địa phương gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm đến Sở Thông tin và Truyền thông.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

-       Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông

-      Thông qua hệ thống bưu chính

 

 

Hồ sơ

Đơn đề nghị cấp giấy phép trong đó ghi rõ mục đích, thời gian, địa điểm và tên các đơn vị tham gia triển lãm, hội chợ.Số lượng: 01

Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ theo mẫu quy định.Số lượng:01

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông

Đối tượng thực hiện TTHC

- Tổ chức, cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: