Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

           Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

 

 

Trình tự thực hiện

- Chủ dự án nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng;

- Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án;

- Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đoàn kiểm tra việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường của Dự án. Kết quả kiểm tra được thể hiện dưới hình thức Biên bản kiểm tra phải được Trưởng đoàn hoặc phó Trưởng đoàn, Thư ký và đại diện có thẩm quyền của Chủ dự án ký vào từng trang, ký và ghi rõ họ tên chức danh ở trang cuối;

- Trên cơ sở Kết quả kiểm tra, trường hợp công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án đã xây dựng phù hợp với báo cáo ĐTM được phê duyệt và văn bản chấp thuận cho phép điều chỉnh, thay đổi của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp Giấy xác nhận. Trường hợp, chưa đáp ứng các yêu cầu, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản đến chủ dự án;

- Khi được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy xác nhận, Sở Tài nguyên và Môi trường trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường Cao Bằng.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Chi cục Bảo vệ môi trường Cao Bằng.

Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ :

+ 01 (một) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường thực hiện theo mẫu: Phụ lục 3.1;

+ 01 (một) bản sao Quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt;

+ 07 (bảy) bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án thực hiện theo mẫu: Phụ lục 3.2.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời  hạn giải quyết

- Thời hạn tổ chức kiểm tra và cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án: 15 (mười năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trong trường hợp không cần tiến hành lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường;

- Thời hạn tổ chức kiểm tra và cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trong trường hợp phải lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại cột 4 Phụ lục II Nghị định số 18/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phụ lục số 3.1: Mẫu văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

- Phụ lục số 3.2: Mẫu báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

(Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Phí, lệ phí

        Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

        Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành về việc quy định phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon PHỤ LỤC 3.doc54.5 KB

Mức độ: