Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong khi nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

Hồ sơ

Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư đối với cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đối tượng thực hiện TTHC

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (cấp lại) theo Mẫu II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị mất hoặc hỏng.

Căn cứ pháp lý của TTHC

      Luật 67/2014/QH13

      Nghị định 118/2015/NĐ-CP

      Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT

 

 

Mức độ: