Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân/ đại diện nhóm cá nhân/ đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện; cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và viết giấy hẹn.

Bước 2:  Hồ sơ được chuyển tới phòng Tài chính - Kế hoạch để kiểm tra tính hợp lệ, xem xét và ký Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Bước 3: Hồ sơ được chuyển lại một cửa của UBND huyện.

Bước 4: Cá nhân/ đại diện nhóm cá nhân/ đại diện hộ gia đình xuất trình giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí và lấy Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  huyện.

 

Cách thức thực hiện

hộ kinh doanh gửi giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm: (quy định tại Điều 79 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP)

   Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

* Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

 

Thời  hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện

Đối tượng thực hiện TTHC

Hộ kinh doanh

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục III-6: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

       (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

 

Phí, lệ phí

             Không.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp lại cho hộ kinh doanh.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Được quy định tại Điều 79 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp;

-Thông tư số 20/2015/TT-BKH ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

 

 

 

Mức độ: