Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

 

 

Trình tự thực hiện

          - Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Công Thương.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý thương mại

- Bước 3: Phòng Quản lý thương mại thẩm định hồ sơ.

+ Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính; nộp phí, lệ phí theo quy định.

 

Cách thức thực hiện

- Qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Công Thương Cao Bằng.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG theo phụ lục số 19/Thông tư số 03/2016/TT-BCT.

- Bản  gốc ( nếu có) hoặc Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

-  Không 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

- Thương nhân kinh doanh LPG.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phụ lục số 19: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

(Thông tư 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

Phí, lệ phí

- Tại khu vực thành phố:

+ Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại  là 1.200.000đồng/điểm kinh doanh/ lần thẩm định.

+ Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000đồng/điểm kinh doanh/ lần thẩm định.

+ Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

          - Tại các khu vực huyện:

+ Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng.

          (Theo Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016  của Bộ Tài chính)

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

-  Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

          Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/216 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành  lập Sở Giao dịch hàng hoá.

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 19.doc27 KB

Mức độ: