Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận ATTP thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận ATTP thuộc thẩm quyền quản lý  của  UBND cấp huyện

Trình tự thực hiện

          - Bước 1: Cơ sở nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận ATTP cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng kinh tế cấp huyện.

          - Bước 2: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng kinh tế cấp huyện tiến hành kiểm tra hồ sơ và xem xét cấp hoặc không cấp lại Giấy chứng nhận ATTP (trường hợp không cấp phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do).

 

Cách thức thực hiện

         Trực tiếp; Fax, E-mail, mạng điện tử; Qua đường bưu điện.

 

Hồ sơ

          * Thành phần hồ sơ:

          Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu

          * Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Thời hạn giải quyết (tối đa)

         Không quá 05 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC

        - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng kinh tế cấp huyện

          - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng kinh tế cấp huyện

 

Đối tượng thực hiện TTHC

         Các cơ sở sản xuất kinh doanh

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

         Phụ lục VI: Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

(Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

Phí, Lệ phí

* Phí:

          - Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản đủ điều kiện ATTP: 500.000đ/lần/cơ sở

          - Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm nông lâm sản và thủy sản

          + Cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ: 1.000.000 đ/lần/cơ sở.

          + Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu ≤ 100 triệu đồng/tháng: 2.000.000 đ/lần/cơ sở.

          + Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu > 100 triệu đồng/tháng: 3.000.000 đ/lần/cơ sở.

          - Phí kiểm tra định kỳ cơ sở sản xuất thực phẩm nông lâm sản và thủy sản

          + Cơ sở sản xuất nhỏ lẻ: 500.000 đ/lần/cơ sở.

          + Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu ≤ 100 triệu đồng/tháng: 1.000.000đ/lần/cơ sở.

          + Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu > 100 triệu đồng/tháng trở lên: 1.500.000 đ/lần/cơ sở.

          (Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính)

          * Lệ phí

          - Lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn để sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm sản: 150.000 đồng/lần cấp

          (Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính)

          - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn để sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản: 40.000 đồng/lần cấp

(Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 06 năm 2012 của Bộ Tài chính)

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

          - Giấy chứng nhận cơ sở ATTP.

          - Thời hạn hiệu lực của kết quả: Trùng với thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cũ.

 

 Điều kiện thực hiện TTHC

          Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

          - Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

          - Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 06 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản.

          - Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính, Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon PHỤ LỤC VI.doc28.5 KB

Mức độ: