Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn

 

 

Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.

- Doanh nghiệp nộp/gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông

 

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp.

- Qua đường bưu chính.

 

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

(Quy định tại Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/6/2011) bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính;

- Bản sao giấy phép bưu chính được cấp lần gần nhất;

- Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo;

- Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tiếp;

- Các tài liệu quy định tại điểm đ, e, g, h, i khoản 2 Điều 6 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011, nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất.

Số bộ hồ sơ: 01 bản là bản gốc

 

Thời  hạn giải quyết

07  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông

Đối tượng thực hiện TTHC

- Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Phí: 10.750.000 đồng.

Lệ phí: không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép bưu chính

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: