Cấp lại giấy phép hoạt động in

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp lại giấy phép hoạt động in

 

 

Trình tự thực hiện

Cơ sở in phải đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày giấy phép hoạt động in bị mất, bị hư hỏng. Trường hợp có một trong các thay đổi về: Tên gọi của cơ sở in; địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ sản xuất của cơ sở in; loại hình tổ chức hoạt động của cơ sở in; thành lập hoặc giải thể chi nhánh của cơ sở in; người đứng đầu cơ sở in thì cơ sở in phải có văn bản thông báo đến cơ quan đã cấp giấy phép.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp lại giấy phép; trường hợp không cấp lại giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

 

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông;

- Dịch vụ công trực tuyến;

- Qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in

Các giấy tờ chứng minh sự thay đổi trong các trường hợp cụ thể

Giấy phép hoạt động in (đối với trường hợp giấy phép bị hư hỏng)

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Không có thông tin

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

không

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: