Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Trình tự thực hiện

- Cơ sở in phải đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày giấy phép hoạt động in bị mất, bị hư hỏng hoặc có một trong các thay đổi sau đây: Tên gọi của cơ sở in; địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ sản xuất của cơ sở in; loại hình tổ chức hoạt động của cơ sở in; thành lập hoặc giải thể chi nhánh của cơ sở in; người đứng đầu cơ sở in….

- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông.

- Trong thời hạn 07 (bảy ngày) ngày làm việc Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét cấp lại giấy phép hoạt động in. Trường hợp từ chối, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép;

- Bản chính giấy phép bị hư hỏng hoặc bản sao giấy phép (nếu có) trong trường hợp bị mất.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

           07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

           Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

       -  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông

      - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

         - Cơ quan trực tiếp thực hiện:  Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Không.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

            Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 02-Phụ lục II: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in

         (Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Luật Xuất Bản số 19/2012/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 20/11/2012 ban hành;

         - Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản;

         - Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản.

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 02.doc31 KB

Mức độ: