Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

 

 

Trình tự thực hiện

- Chủ nguồn thải nộp hồ sơ trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính - Chi cục Bảo vệ môi trường Cao Bằng;

- Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Chủ nguồn thải CTNH để hoàn thiện hồ sơ;

- Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH. Trường hợp, Chủ nguồn thải  thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuôn viên của cơ sở phát sinh CTNH thì Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra cơ sở trước khi cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ chuyển qua đường bưu điện hoặc trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính - Chi cục Bảo vệ môi trường Cao Bằng.

Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký theo mẫu: Phụ lục 6(A);

+ Các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến việc thay đổi, bổ sung so với hồ sơ đăng ký cấp lần đầu.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời  hạn giải quyết

- Thời gian xem xét tính đấy đủ, hợp lệ của hồ sơ: tối đa 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Trong thời hạn giải quyết: tối đa 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ.

- Thời gian tiến hành kiểm tra (áp dụng cho Chủ cơ sở tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng): tối đa 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Bảo vệ môi trường;

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan liên quan, tổ chức, cá nhân.

Đối tượng thực hiện TTHC

       Tổ chức, cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phụ lục 6 A: Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

(Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ).

Phí, lệ phí

       Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

         Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

- Căn cứ Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại;

- Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành về việc quy định phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

Mức độ: