Cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực trong trường hợp bị mất, hoặc bị hỏng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực trong trường hợp bị mất, hoặc bị hỏng

 

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Công Thương.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý năng lượng.

- Bước 3: Phòng Quản lý năng lượng thẩm định hồ sơ.

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực.

+ Trường hợp không cấp thẻ, sau 03 ngày làm việc, Sở Công Thương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lí do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính; nộp phí, lệ phí theo quy định.

 

Cách thức thực hiện

Qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Công Thương Cao Bằng.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp lại thẻ của đơn vị quản lý Kiểm tra viên điện lực.

- Đơn đề nghị cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực.

- Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực.

- 02 ảnh cỡ 2 x 3 cm.

- Thẻ Kiểm tra viên điện lực đối với trường hợp thẻ bị hỏng

*số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Thời  hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý năng lượng- Sở Công Thương.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

           Tổ chức, cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

            Không

Phí, lệ phí

            Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

           Thẻ Kiểm tra viên điện lực

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012

- Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

- Thông tư  số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương

*Ghi chú:  Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.

 

 

 

 

Mức độ: