Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận trang trại

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận trang trại

Trình tự thực hiện

- Cá nhân, hộ gia đình hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi trang trại sản xuất.

- Chủ trang trại nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại:

- Ủy ban nhân dân cấp xã, phường tiếp nhận hồ sơ khi có đủ giấy tờ theo quy định và phải được điền đầy đủ thông tin vào Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường phải trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.

+ Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại và chuyển hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến Ủy ban nhân dân Thành phố.

Trường hợp không xác nhận Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Ủy ban nhân dân cấp xã nộp hồ sơ tại phòng Kinh tế thành phố Cao Bằng  để giải quyết.

Phòng Kinh tế thành phố Cao Bằng xem xét, nghiên cứu hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố cấp,  cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo mẫu qui định cho cá nhân, hộ gia đình trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ từ cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển đến, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

+ Đầy đủ hồ sơ theo qui định;

+ Thỏa mãn tiêu chí xác định kinh tế trang trại như sau:

* Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất tổng hợp phải đạt:

a) Có diện tích trên mức hạn điền, tối thiểu:

- 3,1 ha đối với vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long;

- 2,1 ha đối với các tỉnh còn lại.

b) Giá trị sản lượng hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm.

* Đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1.000 triệu đồng/năm trở lên;

* Đối với cơ sở sản xuất lâm nghiệp phải có diện tích tối thiểu 31 ha và giá trị sản lượng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm trở lên.

Giấy chứng nhận kinh tế trang trại sau khi cấp, cấp đổi được chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp xã, phường và trả cho chủ trang trại trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Trường hợp không cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, Uỷ ban nhân dân cấp huyện gửi văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã, phường trong đó nói rõ lý do để thông báo cho người nộp hồ sơ.

Cách thức thực hiện

- Tại Ủy ban nhân dân xã, phường và Ủy ban nhân dân Thành phố

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

1. Cấp mới:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản. Đối với diện tích đất cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất xác nhận là người đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

2. Cấp đổi: Chủ trang trại có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trong các trường hợp sau:

- Thay đổi tên chủ trang trại;

- Thay đổi về lĩnh vực sản xuất của trang trại.

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;

- Giấy chứng nhận trang trại đã được cấp;

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh thay đổi tên chủ trang trại với trường hợp thay đổi tên chủ trang trại.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

13 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, hộ gia đình

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân xã, phường và các cơ quan có liên quan.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận đạt tiêu chí kinh tế trang trại/Thông báo

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp, cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

(Phụ lục III, kèm theo Thông tư số 27 /2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4  năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ về kinh tế trang trại;

- Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 

 

 

Mức độ: